Strana 154.


Na svom redovnom zasedanju, 30. avgusta 2002. godine, Sveti Arhijerejski Sinod u sklopu teme crkvene prosvete i veronauke u školama, obratio je posebnu pažnju na bestidne skandale o kojima piše štampa, koji su se događali u omladinskim letnjim kampovima Ministarstva prosvete i sporta…Očevidno, pod vidom moderne edukacije i razvijanja „nove svesti" kod srednjoškolaca, sprovodi se u edukatorskim radionicama perfidno pranje mozga dece, a njihovo druženje i komunikacija pokušava da se svede na nivo biološke beslovesnosti, kroz ubijanje stida u detinjoj duši i uništavanje svakog moralnog čula i osećanja… Majmunska bestidnost kao mera ljudskog zajedništva i komunikacije predstavlja nešto od čega se čovek oslobađa i protiv čega se borio kao kulturno i civilizovano biće kroz svu svoju slovesnu istoriju… Međutim, u naše vreme, nažalost, dolazi do sklapanja braka između postkomunističkog ateizma i zapadnog kapitalističkog hedonizma. Iz takvog čudovišnog braka već počinju da se rađaju monstrumi i nakaze kakve čovečanstvo ne pamti u svojoj istoriji, a sve pod prividom „nove svesti", „novog čoveka", „novog poretka"… Pitamo se: da li su naši novi prosvetari i prosvetitelji Srbije svesni te i takve opasnosti koja stoji pred savremenim čovekom i čovečanstvom? Ili možda neki od njih i žele da tim i takvim bespućem upute mlada pokoljenja? Nije valjda moguće da je to i bio dublji razlog otpora uvođenju veronauke u škole i nametanja na mesto nje ili paralelno sa njom tzv. građanskog vaspitanja! Jer jasno je da dokle god bude bilo veronauke majmunska bestidnost i satanistička amoralnost ne mogu zagospodariti ljudskom samosvešću i postati mera čovečnosti i ljudskog dostojanstva… Ministri i vaspitači koji potkopavaju duhovne i moralne vrednosti svog naroda, a time i opšteljudske moralne vrednosti gaseći u mladim pokolenjima svetlost bogopoznanja i večnog čovekovog prizvanja – ne samo da ne zaslužuju to časno ime nego i gube pravo da ga dalje nose.

Strana 155 – 156.


From: Milan Nesic To: pokret@eunet.yu Cc: ljudska_prava

Subject: Re – Saopstenje SPC – Komentar

Žao mi je,

Duboko mi je žao zbog ovakvog saopštenja Informativne službe Sinoda Srpske pravoslavne Crkve, ni manje ni više nego osude, ni manje ni više nego „Ministara i vaspitača koji potkopavaju duhovne i moralne vrednosti", ni manje ni više nego „svog naroda". Žao mi je što ovakvo saopštenje, u kome se tako olako pominju „nakaze" i „monstrumi" i čitav tobožnji „novi poredak", neodoljivo podseća na politikanska saopštenja do juče komunističkih partija koje su koristile i najmanji povod, kvazi-povod da proganjaju svoje pak jeretike, tj. neistomišljenike.

Misli li ova Služba da su svi koji su ateisti (ne anti-teisti nego a-teisti) samim tim komunisti ili misli da su svi koji nisu teisti nečasni i nepošteni?! Zar Crkva nije ništa naučila iz činjenice da je i sama iskusila kako izgleda komunistički progon?! Zar netolerantni način mišljenja „ko nije s nama taj je protiv nas!" od kojeg smo pod komunistima svi trpeli i od kojeg naša javna reč tek treba da se leči može ičeg imati zajedničkog sa svetosavljem?! (Ako je svetosavlje ono što nam se propoveda...)

Žao mi je, duboko mi je žao!

Ili da verujem kako je po sredi nesporazum, te da to i nije saopštenje Sinoda nego tek nekog njegovog činovnika?!

Pozdrav Milan Nešić,  http://home.drenik.net/milnesh

P. S. Majmunska bestidnost, majmunska bestidnost! Literarno lepo, međutim, da li to Crkva bespotrebno provocira sukob sa naukom koja nikada nije ni tvrdila tu smešnu stvar da je čovek postao, eto, od majmuna — iza rešetaka u zoo-vrtu? To se u srednjem veku vreme računalo od početka sveta, otkad ga je Bog stvorio, na onoj despotovoj kuli u Smederevu, na primer, stoji godina 6938. Pronalazak fosila, međutim, sličnijih ljudskoj vilici nego što je to slučaj s majmunskom, starih i milion godina, ili komada stena i sa zemlje i sa meseca oko 4,5 milijardi — to više nije stvar biologije i biološke evolucije nego fizike, hemije i matematike.

Još je Toma Akvinski 1267-73. učio da „Kada, naime, Pismo govori o Božjoj ruci, onda doslovni smisao nije da Bog ima takav telesni ud, nego da ima ono što taj ud predstavlja, tj. stvaralačku snagu" — SUMA TEOLOGIJE, deo I, 1. pitanje, Odgovor na 3. razlog u Članku 10 — učenje koje je Rim najzad priznao kao svoje zvanično učenje.

Da bi naša Crkva povećala interesovanje za časove veronauke, morala bi osavremeniti svoje dogme, ne da osuđuje „sataniste" i podozreva u dobre namere — izazivajući tako nove podele u društvu. Toplo preporučujem knjigu g-dina Ivana Josimovića SAMO IME JE OSTALO, Apokrifni zapisi o kosovskom mitu, koju je posthumno izdala njegova supruga Nadežda Josimović godine 2000. uz recenziju g-dina Nikole Miloševića.


Vera i moral, to ne može biti stvar samo popa i propovednika, već pre svega dobrog privrednika

Informatika

Beograd,

Jevrejska 32

Naši industrijski računari omogućavaju realizaciju sistema regulacije, upravljanja i nadzora u različitim tehnologijama, već preko dva miliona instaliranih ulaz-izlaza svakodnevno pokriva potrebe u energetici i metalurgiji, metalskoj industriji, hemijskoj, pa sve do prerade hrane i zaštite okoline.

Strana 157.


Milan Nešić

FILOZOFIJA I VEROVANJE

6,85 autorskih tabaka

Idavač:

SAMOSTALNO IZDANJE PISCA

Beograd

2002.

Korektor:

Mileva Toskić

Skica na koricama:

RESAVSKA BIBLIOTEKA u Svilajncu,

mestu školovanja pisca

Portret pisca na korici:

Stela Marković

Veronauka ponovo u školama:

TRAGOM jedne novinske vesti, strane 154–156

FILOZOFIJA kao tačka susreta egzaktnih nauka i religije, strane 158/9

*

Štampa:

BIGštampa, BEOGRAD

Podavalska, 22

Kompjuterski slog urađen jula 2001, sem poslednjih stranica

10 štamparskih tabaka

Štampanje završeno novembra 2002.

Tiraž:

500 primeraka

 

Strana 158 – 159.

A) BOG je oduvek i večan,

b) Na bezbroj načina je, te samo On samim sobom čini postojanje stavljajući u pokret

sve,

c) On koji je svuda te je u njegovoj beskonačnosti jedinstvo sveta.

SREDNJOVEKOVNA HRIŠĆANSKA SHOLASTIKA

A) MATERIJA je nestvoriva i neuništiva,

b) U večnom je preoblikovanju i kretanju i

c) U njenoj beskonačnosti je jedinstvo sveta

ZDRAVORAZUMSKI NAUČNI MATERIJALIZAM

Isto u stvari, jedino što umesto BOGA stoji MATERIJA. Ali pošto ni Materiju kao takvu još niko video nije, već uvek samo konkretnu stvar, i pošto je materija čak i vakuum upravo bez mase, poput svetlosti čija energija E je tek po mogućstvu masa E/c2 tek kad foton bude ulovljen, na primer, u ljudsko oko, zašto tu inherentnu logiku vakuuma, pa time i čitave prirode, ne bismo nazivali po volji i Bogom?! Tu logiku beskonačne relativnosti – dakle pravedne i svemoćne prolaznosti – i beskonačne simetrije – dakle ravnopravne večnosti i najzad apsoluta?! I zašto bi, s druge strane, Crkva bila protiv toga?! Crkva kojoj, eto, s veronaukom valja u školi stati rame uz rame – upravo paralelno, kako inače!? – sa ostalim predmetima koji se oslanjaju na savremenu nauku i eksperiment...

ZAŠTO SE I JEDNI I DRUGI NE BI SRELI U FILOZOFIJI?!

Jer:

1) U početku stvori Bog nebo i zemlju.

3) I reče Bog: neka bude svjetlost. I bi svjetlost.

5) I svjetlost nazva Bog dan, a tamu nazva noć. I bi veče i bi jutro, dan prvi.

9) Potom reče Bog: neka se sabere voda što je pod nebom na jedno mjesto, i neka se pokaže suho. I bi tako.

10) I suho nazva Bog zemljom, a zborišta vodena nazva mora…

(POSTANJE, Prva knjiga Mojsijeva)

Kada je reč o ontologiji, Biblija se očigledno ne može tumačiti bukvalno, već jedino metaforično. Zemlja s početka – „bez obličja i pusta", 2) – očito nije isto što i zemlja iz trećeg dana, kao što i prvi, drugi i treći dan nisu isto što i dani koji su sledili – već zapravo određene epohe – pošto se tek kasnije pojavljuju sunce i mesec, te zaista dani:

14) Potom reče Bog: neka budu vidjela na svodu nebeskom, da dijele dan i noć, da budu znaci vremenima i danima i godinama.

16) I stvori Bog dva vidjela: vidjelo veće da upravlja danom, i vidjelo manje da upravlja noću…

I tako dalje.

Vraćanje na početak